icon phone gabio s2 0948 022 949     icon email gabio s3 predaj@gabio.sk           

 logo gabio transp top gabio napis 2
  GEOTERMÁLNE PRODUKTY
  BYLINNÉ PRODUKTY

Pri nákupe nad 40€ poštovné zdarma!
Pri nákupe nad 30€ poštovné len za 1,50€

gabio objednavky2

geotermalna voda image3

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI. DOČASNE NIE JE MOŽNÉ OBJEDNÁVAŤ PRODUKTY Z NAŠEJ PONUKY. O OBNOVENÍ PREDAJA VÁS BUDEME INFOROMOVAŤ.

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné a dodacie podmienky predaja výrobkov

Vážení zákazníci, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, taktiež v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 428/2002 z.z., 602/2003 Z.z., 576/2004 Z.z. a 90/2005 z.z.  o ochrane osobných údajov). Týmto prehlasujeme  a zaväzujeme sa k tomu, že osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú použité len na účely, ktoré súvisia so službami obchodu KOREKT-TRADE, s.r.o., a že ich neposkytneme žiadnej tretej (inej) osobe, pokiaľ to bezprostredne nebude súvisieť s realizáciou Vašej objednávky. Nakupujúci využívaním služieb nášho obchodu dáva súhlas k uchovávaniu osobných údajov. Nakupujúci má právo žiadať o vymazanie osobných údajov z databázy (zrušenie registrácie).

1. Všeobecné ustanovenia
Predávajúcim je: Obchodné meno: KOREKT-TRADE, s. r. o.
Miesto podnikania: Sasinkova 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Kontakt:  Ing.Gabriela Kremenová

IČO:34 147 993 - ďalej len "Predávajúci"

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel.č.  032 / 6400 109, fax.č. 032 / 6400 108

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
tel.č.  032 / 650 95 11, fax.č. 032 / 652 19 97, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Zákazníkom - ďalej len "Kupujúci"- je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar na stránkach www.gabio.sk prostredníctvom objednávkového formulára.
Ak si Kupujúci z technických dôvodov nemôže objednať cez objednávkový formulár, je možné si objednať aj telefonicky na čísle 0948 022 949.
Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky stanovené  Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany  záväzné, ak sa nedohodnú  inak.

2. Predmet objednávky
Predmetom objednávky je tovar uvedený na  www.gabio.sk . Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si vyberie tovar uvedený na stránke, vyplní objednávkový formulár, zvolí si spôsob doručenia (poštou, kurierom alebo osobný odber) a odošle objednávku. Podľa zvoleného spôsobu doručenia Predávajúci vypočíta Kupujúcemu cenu za prepravu a pripočíta ju k cene tovaru.

3. Vybavenie objednávky
Objednávky sú vybavované priebežne v pracovných dňoch. Dodanie tovaru sa realizuje Slovenskou poštou alebo kuriérom podľa rozhodnutia Kupujúceho.
Ak je tovar na sklade, tovar bude vyexpedovaný najneskôr do troch pracovných dní.
V prípade, že objednaný tovar, alebo niektoré položky objednaného tovaru na sklade nie sú, bude o tom Kupujúci informovaný e-mailom hneď po prijatí objednávky. Predávajúci ho bude informovať o možnom termíne dodania chýbajúceho tovaru a dohodne sa s Kupujúcim na ďalšom postupe.

4. Spôsob doručenia a ceny za prepravu tovaru
Predávajúci dodáva tovar Kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby. Kupujúci sa pri objednaní tovaru rozhodne o spôsobe doručenia, predávajúci mu k cene tovaru pripočíta cenu za prepravu tovaru. Kupujúci zaplatí za tovar aj dopravu jednou dobierkovou platbou pri preberaní tovaru na pošte alebo od kuriérskej služby.

Ceny za prepravu sú stanovené podľa celkovej ceny objednávky:

Objednávka do hodnoty 30,00 € 2,50 Eur
Objednávka do hodnoty 40,00 € 1,50 Eur
Objednávka v hodnote 40,00 € a viac zdarma

Osobne je možné vyzdvihnúť si tovar po predchádzajúcom objednaní tovaru a informovaní Predávajúceho mailom alebo telefonicky o približnom čase vyzdvihnutia tovaru.

5. STORNO objednávky
Kupujúci môže svoju objednávku stornovať mailom na adrese www.gabio.sk alebo telefonicky na čísle 0948 022 949, pokiaľ nie je už tovar odoslaný. Objednávka sa považuje za stornovanú po potvrdení Predajcom - mailom, že akceptuje a eviduje storno objednávky.
Ak Kupujúci neprevezme objednaný už zaslaný tovar, bude mu účtovaný STORNO poplatok minimálne vo výške 6,50 EUR za náklady spojené s dodaním a spätným vrátením tovaru. Tento poplatok  zákazník  zaplatí najneskôr do 7 pracovných dní od zaslania upomienky na účet predávajúceho - číslo účtu 2926764169/1100.

6. Vrátenie tovaru
Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:
Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Predávajúceho a Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla Predávajúceho na náklady Kupujúceho. V písomnom odstúpení uveďte prosím aj číslo Vášho účtu pre vrátenie peňazí.
Aby Kupujúci mohol odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
- tovar nesmie byť použitý,
- tovar musí byť nepoškodený,
- tovar musí byť kompletný,
- tovar je zaslaný s písomným oznámením odstúpení od zmluvy.
Kupujúci tovar pošle poistený a doporučene na adresu Predávajúceho, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k Predávajúcemu.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Predávajúci peniaze za tovar bez nákladov za doručenie vráti Kupujúcemu prevodom na jeho účet najneskôr do 7 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom doručení tovaru.
Vrátený tovar Kupujúci neposiela na dobierku.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní v prípade kozmetických výrobkov, ak ide o predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

7. Záručná lehota
Všetok tovar, ktorý má Predajca v ponuke, má na obale vyznačenú minimálnu trvanlivosť,  dátum výroby, alebo iné označenie dátumu spotreby.

8. Reklamačný poriadok
Kupujúcich pri preberaní zásielky prosíme, aby si skontrolovali, či balík nie je viditeľne poškodený. Ak je to možné, Kupujúci overí aj obsah zásielky pri jej preberaní. V prípade zistenia poškodenia balíka pri preberaní zásielky (poškodený obal balíka, zatečený obal), Kupujúci NEPREVEZME ZÁSIELKU od doručovateľa. Predávajúci nie je zodpovedný za škody spôsobené Slovenskou poštou, prípadne kuriérskou službou.
Ak nastanú nezrovnalosti v kvalite, alebo kvantite tovaru a chybu spôsobil Predajca, Kupujúci bude o tom predávajúceho ihneď informovať mailom alebo telefonicky. Ak Kupujúci zistí, že tovar bol dodaný v nedostatočnej kvalite (napr. poškodený, neúplný, chýbajúci), má nárok na výmenu tovaru, prípadne doplnenie tovaru.

9. Ochrana osobných údajov
Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných údajov pred zneužitím. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho v súlade so zák.18/2018 Z.z. Predávajúci použije osobné údaje výlučne na technické zabezpečenie nákupu na www.gabio.sk t. j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií Kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod. Databázu osobných údajov predávajúci neposkytuje žiadnej tretej strane s výnimkou kuriérska spoločnosti a pošty - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo, výlučne za účelom z realizovania objednávky Kupujúceho. Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. V tejto súvislosti sa Predávajúci zaväzuje:
- všestranne chrániť záujmy Kupujúceho a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,
- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho,
- neposkytovať osobné údaje kupujúceho tretím osobám.

10. Záverečné ustanovenia
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými a dodacími podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.gabio.sk

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – zákazníci: Týmto udeľujem súhlas podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov firme KOREKT-TRADE,s.r.o., Sasinkova 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

  logo gabio transp bottomGABIO® cosmetics, o. m. KOREKT-TRADE, s. r. o.   
Sasinkova 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovak Republic, EU   
info/objednávky: tel. č.: +421 948 022 949, e-mail: predaj@gabio.sk